അമേരിക്കൻ പ്രെസിഡന്റ് ട്രംഫിന്റെ ജീവിതരീതി കുടുംബം കാറുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കൊട്ടാരങ്ങൾ വരുമാനം ,കാറുകൾ ആഡംബര ജീവിത രീതികൾ ശീലങ്ങൾ കാണുക

59

Watch Video: