അമ്മയിലുള്ളവർ മന്ദബുദ്ധികൾ, നിലപാടുകൾ തന്റേടത്തോടെ പറയുന്ന ആരും ആ സംഘടനയിൽ ഇല്ല : വിനയൻ

67