ആരാധകന് അനു സിതാരയുടെ കിടിലൻ മറുപടി!

713

‘ചേച്ചി ടോവിനോ മച്ചനുമായി കുറച്ചു ഗ്യാപ്പിട്ട് നിന്നാൽ മതി’ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാധകന് അനു സിതാരയുടെ കിടിലൻ മറുപടി!