ആൽബം പാട്ട് ദുരന്തം- കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന ട്രോൾ വീഡിയോ കാണാം : അല്ല ഇവന്മാരെന്തു തേങ്ങയ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നേ

29