ഇങ്ങനെയും ഒരമ്മയോ ? മക്കൾ അമ്മക്കെതിരെ കൊടുത്ത ലൈവ് വീഡിയോ കാണാം പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തു ഈ കുട്ടികളെയും അച്ഛനെയും രക്ഷിക്കു

96

ഇങ്ങനെയും ഒരമ്മയോ ? മക്കൾ അമ്മക്കെതിരെ കൊടുത്ത ലൈവ് വീഡിയോ കാണാം ആരും ഞെട്ടരുത് ഞങ്ങൾക്കും അച്ഛനും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അമ്മയാണുത്തരവാദി ‘അമ്മ അച്ഛനെ കൊല്ലും അച്ഛനെ രക്ഷിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ലാത്തത്കൊണ്ട് ആണ് ഇങ്ങാനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതു