ഇത് കണ്ടില്ലേൽ നഷ്ടമായി പോകും ട്രോള്ളന്മാര്‍ക്ക് ചാകരയുമായി പേര്‍ളി ചേച്ചി |.

82

യൂട്യൂബ് ചാനലുമായി പേളി മാണി, പേളി മാണി ഷോയെ ട്രോളി സോഷ്യൽ മീഡിയ .