ഇരട്ട നസ്രിയയെ കൻട് ഫഹദ് വരെ ഞെട്ടിപ്പോയി ആരായാലും ഞെട്ടിപ്പോകും.

269

ഇരട്ട നസ്രിയയെ കൻട് ഫഹദ് വരെ ഞെട്ടിപ്പോയി ആരായാലും ഞെട്ടിപ്പോകും.