ഇവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരും അത്ഭുതപ്പെടും ചിലപ്പോൾ തലയിൽ കൈവെച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഉള്ള 15 ദമ്പതികൾ

522