ഈ വിവാദങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ശ്രീ റെഡ്ഢി ഫോട്ടോഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കാട്ടി കൂട്ടിയത് ഇ തൊക്കയാചിത്രങ്ങൾ കാണാം

165