ഉപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈലും ചാർജ് ചെയ്യാം.വീഡിയോ കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക .

52

മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവര്ക്കും .മൊബൈലിൽ ചാർജ് തീർന്നു ബുദ്ധിമുട്ടു ഉണ്ടാകുന്ന നിരവധി അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് .ഇനി അല്പം ഉപ്പു കരുതികൊള്ളു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് .വീഡിയോ കാണുക .