എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്, വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്”. ശ്രീനിഷിനോടുള്ള പ്രണയം പറഞ്ഞ പേർളി.

67

watch video