“എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ കൊച്ചുകുട്ടിയെപോലെയാണ് നോക്കുന്നത്.”

95

Watch video