“എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ കൊച്ചുകുട്ടിയെപോലെയാണ് നോക്കുന്നത്.”

100

Watch video