എന്റെ വെടിയേറ്റാൽ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ല മോഹന്‍ലാല്‍

55