ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ 5 രൂപ ഉമ്മ വച്ചാൽ 10 രൂപ അങ്ങനെ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി നൽകും ഈ ബോർഡും തൂക്കി നിന്നാൽ പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും

227

Watch Video: