ഒരുപാട് പേര് കൊല്ലപ്പെടും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച് ഞെട്ടുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ

167

Watch video: