ഒരു അടാർ നായികമാരുടെ ഡബ്‌സ്മാഷ്

310

ഒരു അടാർ ലൗവിലെ ആദ്യ ഗാനം തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കവർന്നിരുന്നു .