ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ പാക്സിതാനിൽ എത്തി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ എന്താകും അവരുടെ പ്രതികരണം പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഒരു സാമൂഹിക പരീക്ഷണം ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുക

63

Watch Video :