ഒരു കൊടും കുറ്റവാളിയുടെ തലയറുത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

29