ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം അശ്രദ്ധയാണ് വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് .

339

Watch video