കണ്ണു തുറന്നപ്പോള്‍ അര്‍ജുന്‍ ചോദിച്ചു”എന്റെ അഭിമന്യുവിന് എങ്ങനെയുണ്ട് ‘

80

കണ്ണു തുറന്നപ്പോള്‍ അര്‍ജുന്‍ ചോദിച്ചു”എന്റെ അഭിമന്യുവിന് എങ്ങനെയുണ്ട് ‘