കനി കുസൃതിയുടെ നിലപാട് വ്യത്യസ്‍തമാണ് .

18

Watch video