കനി കുസൃതിയുടെ നിലപാട് വ്യത്യസ്‍തമാണ് .

99

Watch video