കനി കുസൃതിയുടെ നിലപാട് വ്യത്യസ്‍തമാണ് .

101

Watch video