കാരവാനിലിരുന്നു ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു; നേരേ ചൊവ്വേയിൽ ജയസൂര്യ.

107

Watch video