കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പൂട്ടനിലെ അമ്പിളിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ

1434