കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ദാസേട്ടന്റെ സ്വരത്തിൽ ഹരിവരാസനം പഠിത്തകർത്ത രതീഷിന്റെ മറ്റൊരു കിടിലൻ ഐറ്റം പ്രമദവനം ഒരു സമ്യുൾ വീഡിയോ കാണാം

125