കോഴിക്കോട്ടെ മിട്ടായി തെരുവിലെ ഭിക്ഷക്കാരനെ പിടിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് നോക്കൂ..

722