ക്യാമറ ഓൺ ആണെന്നറിയാതെ നമ്മുടെ പ്രീയങ്കരരായ വാർത്താ അവതാരകർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് കാണു

43

ക്യാമറ ഓൺ ആണെന്നറിയാതെ നമ്മുടെ പ്രീയങ്കരരരായ വാർത്താ അവതാരകർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് കാണു ഒപ്പം അമളികളും ചിരിച്ചു മരിക്കും “അയ്യോ ക്യാമറ ഓണാണ് ചാച്ചീ ” രസികൻ വീഡിയോ കാണാം. വാർത്താ വായനക്കാർക്കു പറ്റുന്ന അമളികളും തെറ്റുകളും അബദ്ധങ്ങളുമാണ് ഈ വിഡിയോയിൽ ലോക്കൽ ചാനലുകൾ മുതൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ മാദ്ധ്യമ വാർത്താ വായനക്കാർക്കു വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം പണികൾ