ചാനല്‍ പരിപാടിയിലെ പൂരപ്പാട്ട് കേള്‍ക്കാന്‍ ധൈര്യമുള്ളവര്‍ മാത്രം കേള്‍ക്കുക കുട്ടികളെ കേള്‍പ്പിക്കരുത്

858