ചില കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങനെയാണ്‌ ധോണിക്ക് സെവാഗിന്റെ പിറന്നാൾ ആശംസ വൈറൽ

42

Happy Birthday MS Dhoni .May your life be longer than this stretch and may you find happiness in everything, faster than your stumpings. Om Finishaya Namaha !

ഏറെ രസകരമായ ഈ പിറന്നാൾ ആശംസ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.