ജഗ്ഗു കിട്ടിയതൊന്നും മതിയായില്ലേ ? ഒരു അടിപൊളി ട്രോള്‍ (ജഗുന്റെ EK DHO THEEN പാട്ട്)

96

ജഗ്ഗു കിട്ടിയതൊന്നും മതിയായില്ലേ ? ഒരു അടിപൊളി ട്രോള്‍ (ജഗുന്റെ EK DHO THEEN പാട്ട്)