ജിഷയുടെ അമ്മ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയതിനെ കുറിച്ചു പറയുന്ന വാക്കുകൾ |ചെക്കൻ പൊളിച്ചടുക്കി

801