ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വല്യ സന്തോഷം ഇടവും വലവും നിൽക്കുവാൻ രണ്ട് ഭാര്യമാർ ഉണ്ടെന്നതാണ് – ബഷീർ ബാഷി

395

Watch Video: