ജ്യൂവൽ മാരിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ കാണുക .

87

ജ്യൂവൽ മാരി ‘ഞാൻ മേരികുട്ടി’യിൽ ജയസൂര്യക്കൊപ്പം ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ചെയ്‌തു .ചിത്രം ഇപ്പോൾ തീയേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്നു .