തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് ലുങ്കിയും ചാപ്പലും ധരിച്ചു ഒരു യുവാവ് യാത്ര ചെയ്തു ആ വീഡിയോ കാണാം

387