നവവധുവിനെ വിവാഹവേദിയില് വച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മവെച്ച് വരന്റെ പിതാവ്; പിന്നെ നടന്നത് കയ്യാങ്കളി

1482

നവവധുവിനെ വിവാഹവേദിയില് വച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മവെച്ച് വരന്റെ പിതാവ്; പിന്നെ നടന്നത് കയ്യാങ്കളി.നവ വധുവിനെ ആനയിച്ചു കൊണ്ട് മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആണ് സംഭവം നടന്നത്,