നാഷണൽ ന്യൂസ് 18 ചാനൽ പുറത്തു വിട്ട ബോളിവുഡ് നടിമാരുടെ മേക് അപ്പ് റൂമിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ വൻ വിവാദത്തിലായ വീഡിയോ കാണാം

1553

നാഷണൽ ന്യൂസ് 18 ചാനൽ പുറത്തു വിട്ട ബോളിവുഡ് നടിമാരുടെ മേക് അപ്പ് റൂമിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ വൻ വിവാദത്തിലായ വീഡിയോ കാണാം Watch Video: