“നിനക്കിതൊരു തൊഴിലാടേയ്” – ബഷീറിന്റെ രണ്ടാം കല്യാണക്കഥയെ പരിഹസിച്ചു സാബുമോൻ !!

1885

Watch video