പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വിവരിച്ചു കേരളം ടുറിസം ഡിപ്പാർട് മെന്റിന്റെ ഒരു വൈറൽ വീഡിയോ

273