പശുവിനെ തിന്നുന്നവരെ സഹായിക്കരുത് ,കേരളം പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടത് ഗോമാതാവിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു മഹാ സഭ ലീഡർ സ്വാമി ചക്രപാണി

30

പശുവിനെ തിന്നുന്നവരെ സഹായിക്കരുത് ,കേരളം പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടത് ഗോമാതാവിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരെ സഹായിക്കരുത് ഹിന്ദു മഹാ സഭ ലീഡർ സ്വാമി ചക്രപാണി അവർ പാപികളാണ് അവരെ തൊടുക പോലും ചെയ്യരുത് ഗോമാതാവിനെ കൊല്ലുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെ തേടി ഈ ദുരന്തം വന്നത്.ഇനി ഗോമാംസം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.ആൾ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു മഹാസഭ പ്രസിഡന്റ സ്വാമി ചക്രപാണി മഹാരാജ് .ഞങ്ങളും കേരളീയരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പശുവിനെ ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ആണ് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നത്.അവിടെ ഗോമാംസം കഴിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ നിയമമോ ഗവണ്മെന്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രകൃതി ശിക്ഷിക്കുന്നു: വീഡിയോ കാണുക