പൃഥ്വിയുടെ ലംബോര്‍ഗിനി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി , വീഡിയോ കാണുക .

125

ലംബോര്‍ഗിനിയുമായി പൃഥ്വി പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് പോയില്ല; കേരളത്തില്‍ തന്നെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു ഒന്നാം നമ്പറിൽ