പ്രണയ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് യുവാവ് കടലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോവീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

114

പ്രണയ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് യുവാവ് കടലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോവീഡിയോ വൈറലാകുന്നു