പ്രതിയുടെ ഹാർഡ്‍ഡിസ്കില് നിന്നും 40000 ത്തിലധികം സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ !

40

പ്രതിയുടെ ഹാർഡ്‍ഡിസ്കില് നിന്നും 40000 ത്തിലധികം സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു