പ്രസിഡൻറ് ട്രമ്പിന്റെ ബോഡി ഗാർഡ്‌സ് അദ്ദേഹത്തെ വൻ അപകടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക

21

Watch Video: