പ്രായം കൂടും തോറും ഹോട്ട് ആൻഡ് ക്യൂട്ട് രമ്യ കൃഷ്ണൻ .ഫോട്ടോസ് കാണുക .

153

ലയാളം, തമിഴ്, കന്നട, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിൽ 200 ന് മുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്‌തിട്ടുള്ള രമ്യ കൃഷ്ണൻ ബാഹുബലിയിലെ ശിവകാമിയിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ഹൃദയം കവർന്നിരുന്നു .