പ്രിഥ്വിരാജ്, പാര്‍വതി ചിത്രം മൈ സ്റ്റോറി റിവ്യൂ .

43