ഫേസ് ബുക്കിൽ കമെന്റ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോലീസിനോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആലുവയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ക്ക് കിട്ടിയ മുട്ടൻ പണി…

92

ഫേസ് ബുക്കിൽ കമെന്റ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോലീസിനോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആലുവയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ക്ക് കിട്ടിയ മുട്ടൻ പണി…പോലീസിനെതിരെ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ആവേശം കൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റിട്ടതാണ് പുള്ളി പക്ഷേ അല്പം കടന്നു പോയി ഒരു ദിവസംകഴിഞ്ഞു ഹാഷിമിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു കാൾ വന്നു സാക്ഷാൽ കേരളം പോലീസിന്റെ ഇനി അവർ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നുകേൾക്കു