ബിഗ് ബോസിലെ മത്സരാർത്ഥികളുടെ ശമ്പളം കേട്ട് ഞെട്ടി.

80

Watch video