ബ്രാൻഡ് നാമങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പലതും തെറ്റാണ് ,ശരിയായ ഉച്ചാരണം ?

29

Watch video