മഞ്ജുഷ എന്ന തന്റെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തു അദ്ധ്യാപകൻ.

31

watch video