മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഇത്തരം ചില സൂക്കേട് നാടൻ ഭാഷയിൽ ഞുളപ്പ് തിന്നിട്ടു എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കയറി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതുപോലെ കാണുക ഈ വീഡിയോ

395